WC-DUBBLETTEN - Toaletten till sluten tank

Har du fått krav på att Göra om eller göra Ny Avloppsanläggning med Hög skyddsnivå?

I så fall är DUBBLETTEN som toalett till sluten tank ett Bra alternativ för Dig. 

När man skall åtgärda sitt avlopp  kan man välja en traditionell teknik som Minireningsverk - Fosfor fälla med mera eller en Kretsloppsanpassad avloppslösning som DUBBLETTEN som klarar krav för Hög Skyddsnivå för miljöskydd på ett Enkelt och mycket Kostnadseffektiv sätt. Det är på så sätt den idealistiska toa-lösningen för sluten tank. 

Observera att Du kan behålla din gamla markbädd, infiltrationsanläggning för behandlingen av BDT vatten, men Du byter ut toaletten mot en ny Dubbelspolande (urinsorterande) Wc –DUBBLETTEN. Den Nya generationen av toaletter till slutna tankar som kan reducera den totala vattenförbrukningen med Ca 85-90 % i jämförelse med en vanlig eller snålspolande wc.

Den totala vattenspolmängden blir i genomsnitt cirka 0,7-0,8 Liter per spolning.

Anslutning till Sluten tank

Wc-DUBLLETTEN är en grundförutsättning för att få godkänd installation av toaletten till sluten tank.

Urin och fekalier leds bort i gemensamt avloppsrör i direkt anslutning till wc med ett speciell grenrör BB Kombi DN 32/110 som levereras komplett direkt från oss.

Se monterings ritning i broschyren och titta i tabellen och jämför olika alternativ på Avloppsanläggningar.

Valet är Ditt. Där är Du som bestämmer.

Små bra Avlopp – fördelarna med vår lösning för toan till sluten tank är många

Kännetecknande för Minireningsverk

Ekonomi:

Dyrt både i inköp och i drift.

Prisexempel från 69.000 kr – 160.000 kr

Kännetecknande för DUBBLETTEN – toaletten till sluten tank

Ekonomi:

Spar ca 85-90% av dricksvattnet och ca 85-90% av spillvattenflödet. Dubbelspolande toalett till sluten tank. Spolar urinskål med bara ca. 0,3 deciliter – på grund av membran lösning. Fekalieskål med 3- 4 Liter och därigenom förebygger stop i ledningar som kan förekomma i vanliga snålspolande wc.

Vettigt inköps pris. Wc Ca. 6.500: + Sluten tank Ca 9.500:- + moms.
Inga drift kostnader. Bra privat ekonomi direkt och Mycket bra ekonomi i längden. Gynnsam samhällsekonomi.

Drift:

Beroende av kemikalier som skall regelbundet köpas in och fyllas på. Elberoende.

Komplicerat skötsel som Kräver dyra service avtal för att blir godkända.

Prisexempel på serviceavtal 2.600 – 8.260 kr

Drift:

Enkel och robust teknik och långsiktigt hållbar. Rening på Naturens vilkor.
Ingen ström, pumpar eller kemikalier behövs. Inget serviceavtal behövs.
Elegant design, sanitets porslin, vattenlås med ny membranteknik, vattenspolning, hygieniskt, estetiskt.
Bibehållen standard med vår toa för sluten tank.

Energi:

Osund. Driver på ökad elförbrukning både direkt genom elberoende drift  och indirekt genom att inte bidra till minskningen av användningen av konstgödsel. (Framställningen av konstgödsel är mycket energi krävande).

Energi:

Bidrar till minskningen av elförbrukningen både direkt – ingen ström direkt vid driften för toaletten till sluten tank (och indirekt genom att minska konstgödsel användningen. Framställningen av konstgödsel är mycket energi krävande). Möjliggör kretslopp och återvinning av livsnödvändiga närsalter.

Resurshushållning:

Dålig. Både privat &  samhällsekonomiskt ogynnsam.

Resurshushållning:

Bra resurshushållning både privat och samhällsekonomiskt.

Säkerhet:

Mycket sårbart – Vid strömavbrott eller felaktig kemikaliedosering fungerar reningen sämre än om ingen rening alls har funnits.

Säkerhet:

Hög säkerhet tack vare enkel och robust teknik i vår toan för slutna tankar.

Kretslopp & Miljö:

Inget kretslopp av livsnödvändiga värdefulla näringsämnen = närsalter.

Ökar miljöbelastningen genom 100% kemikalie beroende teknik och el användning.


Kretslopp & Miljö:

100 % kretsloppslösning för små, enskilda avlopp - den idealistiska toan för sluten tank. 
Minskar miljöbelastningen, reducerar användningen av kemikalier i reningsverket och i jordbruket.
Reducerar användningen av fossil energi i tillverkningen av konstgödsel och vid kvävereduktion i reningsverket.
Minskar tillförsel av växtnäringsämnen som kväve, fosfor, kalium till vattendrag och därigenom minskar risk för övergödning - algblomning och syrebrist av våra bäckar, sjöar och hav.
Kan väsentligt öka måluppfyllelsen av minst 6 av 16 Nationella Miljömålen.

  • Nr. 4 Giftfrimiljö
  • Nr. 7 Ingen övergödning
  • Nr. 8 Levande sjöar och vattendrag
  • Nr. 9 Grundvatten av god kvalitet
  • Nr. 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård
Bild och ritningar på toan för sluten tank samt pdf:er för nerladdning
Dubbletten WC - toa till sluten tank
Toalett till sluten tank
Skiss på en hel Dubbletten-system

Naturen visar vägen. Människans kropp är skapad för källsortering. Därför uppfanns DUBBLETTEN - den toan för sluten tank.

Ladda ner ritning av toaletten, monteringsanvisning samt beskrivning för byte och skötsel av membranen här nedan:

Små bra Avlopp – Hållbart Kretslopp med vår toa för sluten tank eller Miljöbelastning?

Naturen visar vägen – Människans kropp är skapad för källsortering.

Därför uppfanns DUBBLETTEN - toan för slutna tankar.

DUBBLETTENS unika -patenterade konstruktion bygger på två väl avskilda skålar och separata skålar, den bakre för fekalier, har en vulst som förhindrar överspolning av spolvattnet till den främre väl avskilda urinskålen.

Genom de två separat skålarna och de två från varandra oberoende spolsystemen, erhålles ett minimum av vatten till en sluten tank. Det gör den till den idealistiska lösningen när du behöver en toalett till sluten tank.

Ekonomi - Spar ca 85-90% av dricksvattnet och ca 85-90% av spillvattenflödet.

Exempel: då Wc- DUBBLETTEN installeras enbart för att spara vatten.

Genom att vi kissar 5 gånger utav 6 toalett besök, kan vi spara ca 85-90 % av dricksvatten och likaledes spillvatten flöde.

Snålspolande WC – 5 x 3 liter x 4 personer = 60 liter per dygn.

Wc- DUBBLETTEN - 5 x 0,3 - 0,5 dl x 4 personer = ca 1 liter per dygn.

60 L – 1 L = 59 Liter rent vatten kan sparas per familj och dygn, samtidigt minska spillvattenflödet med lika mycket.

Den totala vattenspolmängden blir i genomsnitt bara cirka 0,7-0,8 Liter per spolning.

Observera att besparingen sker i urinskålen. Konstruktionen av toaletten och urinsorterings principen eliminerar risk för stopp i fekalier delen som spolas därmed med den mängd vatten som krävs för att inte skapa problem i ledningar.

Användaren får en modern elegant toalett av sanitetsporslin, med vattenlås, vattenspolning och därmed bibehållen standard. Den fungerar utmärkt för att spara vatten men är den idealistiska lösningen för dig som letar en toa till sluten tank. Ekologi = Ekonomi.

Wc-DUBLLETTEN är en grundförutsättning för att få godkänd installation till sluten tank.

Du bestämmer. Valet är Ditt. Hållbart Kretslopp för Små Avlopp eller …

Välkommen

Ladda ner broschyren om Toaletten till slutna tankar

Toalett till sluten tank Toalett till sluten tank (376.3 kB)