Visionen med WC-DUBBLETTEN

Världen står inför stora utmaningar inom miljöområdet.

Den starka urbaniseringen har skapat obalans i naturens kretslopp och hotar vår framtida existens.

Det är ca.7 miljarder människor på vår planet och jordens befolkning ökar med 2 personer varje sekund.

Mer än 50% av dessa människor lever i urbana områden, och den siffran bara ökar. 

Vatten och Sanitet – Avlopp & Kretslopp är en av de fundamentala frågor som måste lösas på en hållbar ekologiskt och ekonomiskt sätt. Redan idag över 2.4 miljarder människor saknar Sanitet.

Ingen Sustainable Urban Development är möjlig utan Sustainable Water Sanitation.

Naturen visar vägen

Människans kropp är skapad för källsortering av urin och fekalier.
Njurarna är världens bästa reningsverk, de gör jobbet, de separerar.

Därför behövs det en toalett som är speciell konstruerat för att ta vara på det.

Humanurin är en Resurs...

...ett naturligt och effektivt gödselmedel med rikligt innehåll av närsalter som i dagens avlopps system betraktas som avfallsproblem och hamnar på fel ställe och bidrar till övergödningen av våra vatten drag.

Human urinet innehåller bland annat Fosfor 51% - Kväve 83% - Potass 60%.

Vi skall inte blanda den värdefulla gödningen som human urin är med gifter som tung metaller och kemikalier i reningsverkets processande.

Der är varken Ekologiskt eller Ekonomiskt hållbar?

Dagens konventionella VA-systemet bygger på så kallad "The End of the Pipeline" lösning.

Det är tvärt emot grundläggande kretslopps principen som är- sortering vid källan. Va-systemet blandar hushållens näringsrika spillvatten med dagvatten från stadens gator och tak  med industriavlopp. I slutet av processen försöker man lösa problemet, men det är för sent och det är varken kostnads effektiv eller ekologisk hållbart i längden. 

I det slam som bildas, blandas den värdefulla human-urinen med tungmetaller och andra gifter. Detta är ett system fel som måste korrigeras snarast  för att kunna tala med bibehållen trovärdighet om en hållbar stads utveckling. Det behövs en Ny generation av toaletter som är speciell byggda för att ta vara på den perfekt separerade av  människans kropp urinen, och samtidigt spara 80% av dricksvattnet.

Dricksvatten & Fosfor är Livsnödvändiga resurser.  

Redan idag är det är stor brist på Två av för mänskligheten viktigaste jordens naturresurser Dricksvatten och Fosfor  

Med DUBBLETTEN`s hjälp kan vi aktiv börja planera för Ekologiskt Hållbar Utveckling av Urbana områden.

Människan är inte höns. 

Vi har faktiskt två ”utlopp”, ett för kiss och ett för bajs, men vårt VA-system med dagens över 100 år gammal Wc`n- teknologi klassificerar oss som om vi hade ett och man fortsätter att blanda.

Grundtanken måste vara att betrakta Human Urin som den värdefulla resurs det är, och inte som ett avfallsproblem.

Det krävs ett systemekologiskt nytänkande för att successivt bygga om till ett ekologiskt och ekonomiskt hållbar samhälle. Enklare uttryckt så är det en Gammal Sund Bond Förnuft som behövs för att släppa fram Ny tänkande. Vi får inte glömma att….

"Man kan inte lösa ett problem som uppstått med samma tankegångar som har skapat det."

Albert Einstein.

Sveriges 16 Nationella Miljömålen

Uppfinningen Wc - DUBBLETTEN är en viktig Svensk bidrag till  Ekologiskt och Ekonomiskt Hållbar Utveckling.

Införande av urinsortering i stor skala – i samband med renovering av gamla fastigheter med stam bytte samt vid nybyggnation – kan öka väsentligt mål uppfyllelsen av minst 6 av 16 Nationella Miljömålen fattade av Sveriges Riksdag redan 1998/1999.

Fem av dem är helt omöjliga att uppfylla utan urinsortering.

Det är Mål: 4, 7, 8, 9 och 10

Nr. 4: Giftfrimiljö
Nr. 7: Ingen övergödning
Nr. 8: Levande sjöar och vattendrag
Nr. 9: Grundvatten av god kvalitet
Nr. 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård

Det är Vi som bestämmer om framtiden och det gör Vi Nu. Valet är Ditt.

Kretslopp lika med Återföring av värdefulla närsalter till odlad mark eller Övergödning, Algblomning, Syrefria = Döda Bottnar, och utarmning av fiskebestånd, som följd.

Du är Välkommen – Du också!

Kontakta oss.