WC-DUBBLETTEN > WC-DUBBLETTEN > Information om hela Dubblett-Systemet

DUBBLETT-SYSTEM
för kretsloppsanpassad avloppsshantering

Wc - DUBBLETTEN  en urinsorterande – vattenbesparande toalett är kärnan i systemet. 

Vattenförbrukningen och spillvattenflödet kan reduceras med ca.80%-90 jämfört med standard eller snålspolande toalett. Urinen som är mycket näringsrik samlas upp i en urin tank  BB.UB2 med flottör system för att skydda urinen från direkt exponering mot syre i luften.

Därigenom hindras kväveflykt och ammoniakbildning (lukt). Urinen kan sedan användas som värdefull gödningsämne inom jordbruket.

Fekalier och hushållsavfall bryts ned i en mask- kompost KA350K och blir återanvändbart som mull. Lakvattnet från komposten och BDT-vatten kan även tas om hand lokalt.

Vattnet leds via  en slamavskiljare till infiltrationsanläggning eller markbädd. Miljö- och Hälsoskyddsnämnden i kommunen beslutar om vilken typ som är lämpligt.

Du som har en Sluten Tank, Bygger om eller Bygger Nytt

...planerar Infiltrationsanläggning eller Markbädd i ditt permanentboende eller fritidshus tänk på att:

Oavsett vilken typ av anläggning  Du väljer så kommer dess livslängd och funktion avsevärt förbättras tack vare DUBBLETT –Systemet konceptet på grund av:

A – Spillvattenflöde från Wc minskar med ca. 80-90% tack vare Wc  DUBBLETTEN` s unika konstruktion.

B - Urinen samlas separat.

C - Fekalier samlas och komposteras separat.

Resultat = Den totala volymen och belastningen på anläggningen minskar avsevärt.

Fördelar: Robust och enkel teknik. Ingen el-anslutning. Inga pumpar.

Avloppshantering skör utanför huset. Det är Hygieniskt, Estetiskt och Praktiskt.

Brunnarna och inredning är återanvändningsbara. Röraranslutningar är förborgade och försedda med gummitätningar. Locket till komposteringsavskiljare är av skade- djursäkert utförande. Inloppsröret  DN 110 är vridbart så att en behållare kan fyllas åt gången . När den första behållaren är fylld  och lämnas för eftermognad , är det lämpligt att lägga  maskar  i densamma, typ Eisenia Foetida kan beställas hos maskodlare. Vid tömning tas locket av och behållaren som har öglor  lyfts upp, lämpligast genom att en hävarm  placeras intill brunnen.  

Behållaren väger ca 6 kg tom och då efterkomposteringen är klar  har kompostvolymen  reducerats med ca. 70%. Spolvattnet  silas via perforeringen i behållarna till underliggande 3-kammarbrunn som är dimensionerad enligt svensk standard SS 825620 och omfattas av certiferingsavtal ISO 9002. Rören för BDT vatten leds in under  behållarna i första kammaren.

Lakvattnet från komposten och BDT vatten efter slamavskiljare leds till markbädd infiltrationsanläggning eller rotzon. Det är viktigt att tänka på kol - kväve balansen för kompostering  processen. Fekalier och köksavfall  är kol fattiga, därför måste träfiber som kutterspån eller bark tillsättas. För kompostering  gäller i övrigt  allmänna kompostering råd.

DUBBLETTEN -SYSTEMET är en registrerad varumärke som bygger på svenska patenterade uppfinningar.

Principen på Dubblett-systemet